Algemene Voorwaarden van Party Services BVBA gevestigd Heirbaan 66 , 2640 Mortsel
Ondernemingsnummer. BE 0474 437 292

Artikel 1
Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2
Overeenkomst

Alle aanbiedingen van Party Services BVBA zijn vrijblijvend
Een overeenkomst met Party Services BVBA komt tot stand door acceptatie van de Party Services BVBA offerte of door ondertekening van een door Party Services BVBA opgemaakte bestelbon.
Een bestelling is pas definitief als ze met een door Party Services BVBA opgemaakte bestelbon is bevestigd.

Artikel 3
Aanbiedingen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, eventuele transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Party Services BVBA behoudt zich het recht voor om, ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren zoals als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.3. Indien Party Services BVBA en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Party Services BVBA ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Party Services BVBA gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.

3.4. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

3.7. Indien Party Services BVBA een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.

3.8. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Party Services BVBA in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met Party Services BVBA, door Party Services BVBA worden gecorrigeerd.

Artikel 4
Prijzen afhankelijk van aantal gasten

4.1. Indien de door Party Services BVBA overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 7 dagen voordat Party Services BVBA goederen dient te leveren danwel diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven. Kleine wijzigingen hierop (+/- 5%) worden nog aangepast tot 48 uur voor levering of begin van de dienstverlening.

Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (danwel bij opdracht danwel uiterlijk 7 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs.

4.2. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd.

4.3. Wanneer blijkt dat Party Services BVBA op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Party Services BVBA gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

Artikel 5
Betaling 

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient 50% van het totaalbedrag vermeld op de door Party Services BVBA opgestelde bestelbon door Party Services BVBA te zijn ontvangen 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst.
Verdere betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen de 7 dagen na levering van goederen en/of diensten betaald te worden.

5.2 Bij niet betaling van de eisbare som op de vervaldag worden alle andere bedragen die de klant ons is verschuldigd onmiddellijk eisbaar. De sommen niet betaald op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest van 1% per maand of 12% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.

5.3 Onverminderd de bedongen nalatigheidsintrest zal ieder bedrag , niet ontvangen op de vervaldag, verhoogd worden met 15% met een minimum van 150 euro, dit bij wijze van schadevergoeding.

5.4 De aanvaarding van een laattijdige betaling gebeurt onder de uitdrukkelijke voorwarde dat de nalatigheidsintresten en de schadevergoeding betaald worden.

5.5 Party Services BVBA mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

5.6 Alle kosten die voor Party Services BVBA verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Party Services BVBA verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt.

5.7 Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Party Services BVBA is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5.8 Het uitschrijven van een wissel doet geen afbreuk aan de andere bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 6
Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Party Services BVBA blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt
 

Artikel 7
Overeenkomst met derden

Party Services BVBA is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Party Services BVBA een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

Volgende bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien Party Services BVBA zich verbindt tot het van derden huren van huurzaken en/of van entertainment ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.
Party Services BVBA treedt bij het huren van huurzaken en entertainment op als tussenpersoon van de klanten verwerpt derhalve elke aansprakelijkheid ten aanzien van de huurzaken en entertainment, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Party Services BVBA. De klant dient zelf de huurzaken te controleren op juistheid bij in ontvangstname en/of betreden.
Ingeval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de huurzaken dient de klant aan Party Services BVBA de kosten van vervanging van deze huurzaken door nieuwe materialen te vergoeden, tenzij de schade aan Party Services BVBA kan worden toegerekend.
Party Services BVBA is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van huurzaken te vrezen valt, c.q. de entertainment redelijkerwijs niet kan worden doorgezet. In dat geval is Party Services BVBA niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de klant de huurprijs niet, c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

Artikel 8
Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Party Services BVBA binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijk volmacht.

Artikel 9
Gevonden voorwerpen

Van gevonden voorwerpen, of van voorwerpen die op welke manier ook, bij ons terecht gekomen zijn, en waarvan de rechthebbende niet meer kan opgespoord worden, verkrijgt Party Services BVBA na 1 jaar de eigendom.

Artikel 10
Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor de desbetreffende goederen of diensten van Party Services BVBA in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

Drie dagen voor tot op de dage(en) van uitvoering 100%
Zeven dagen tot en met vier dagen voor de dag(en) van uitvoering 75 %
Veertien dagen tot en met acht dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%
Meer dan veertien dagen voor de dag(en) van uitvoering 25%.

Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger blijken te zijn dan de procentuele schadevergoeding, worden de werkelijke kosten aangerekend. Party Services BVBA verbindt zich in voorkomend geval ertoe de bewijzen hiervan te leveren.
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/ diensten geleverd door derden als onderaannemer van Party Services BVBA als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Party Services BVBA aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Party Services BVBA annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Party Services BVBA te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Party Services BVBA.
Het minimum bedrag van de annuleringskost bedraagt € 25,00 ongeacht de werkelijke kost.


Artikel 11
Tussentijdse beëindiging

Party Services BVBA is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Party Services BVBA niet of niet naar behoren nakomt.

Party Services BVBA is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt gerechtelijk akkoord aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
Party Services BVBA is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Party Services BVBA is geen rente over de vooruitbetaling schuldig.
Party Services BVBA is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Party Services BVBA niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen

Artikel 12
Uitvoering en dienstverlening

12.1De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Party Services BVBA is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Party Services BVBA niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

12.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat Party Services BVBA alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

12.3 Opdrachtgever geeft Party Services BVBA de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne en arbeidsvoorwaarden.

12.4 Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Party Services BVBA vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Party Services BVBA gerechtigd de daaruitvoortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.

12.5 Party Services BVBA mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

12.6 Party Services BVBA stelt alles in het werk om de afgesproken leveringstijden te respecteren. Afgesproken leveringstijden gelden slechts bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Party Services BVBA de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op sschadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de opdrachtgever het gehuurde of geleverde product en/of dienst voor of op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden.

12.7 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Party Services BVBA voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Party Services BVBA het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Party Services BVBA verschuldigd is, direct opeisbaar.

12.8 Betreffende de corona maatregelen, Party Services voert de cateringdienst uit volgens de op het moment van het event geldende voorschriften van de overheid. Gastheer of -vrouw en/of de organisatie staan in voor het naleven ervan.

Artikel 13
Overmacht

In geval van overmacht heeft Party Services BVBA het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
– Onlusten.
– Stakingen.
– Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand of ongevallen.
– Transportbelemmeringen waaronder files.
– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
– Ieder storing in de geregelde productie.
– Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.


Artikel 14
Aansprakelijkheid

Party Services BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Party Services BVBA of haar werknemers.
De klant vrijwaart PS voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in bovenstaande.

De uitsluiting van aansprakelijkheid als hierboven bedoeld geldt niet indien en voor zover Party Services BVBA het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. Party Services BVBA’s aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.
Party Services BVBA zal nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

Artikel 15
Aansprakelijkheid na levering

15.1 Indien Party Services BVBA goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van Party Services BVBA.

15.2 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Party Services BVBA van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 16
Weigering cq. beëindiging orders en/ of opdrachten

Party Services BVBA behoudt zich het recht voor orders en/ of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen.
Party Services BVBA heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Party Services BVBA te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
Party Services BVBA heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/ of opdracht.


Artikel 17
Klachten

17.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient Party Services BVBA daarvan direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Party Services BVBA direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Party Services BVBA te melden, zodat Party Services BVBA de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

17.2 Klachten dienen, het liefst direct, schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij klachten zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke druk-, schrijf en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden Party Services BVBA niet.

17.3 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie cq. de totaal geleverde goederen af te keuren.

17.4 Party Services BVBA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door Party Services BVBA onmogelijk of bezwaarlijk maakt.

17.5 Indien de klacht een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van Party Services BVBA te worden gebracht. Klachten die Party Services na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door Party Services BVBA niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

Artikel 18
Toepasselijkheid

18.1 Op de door Party Services BVBA aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan
is het Belgisch recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.